blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
      Vis SFP-Diakonhjemmet
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Senter for Psykofarmakologi
SFP-Diakonhjemmet
Senter for Psykofarmakologi (SFP) er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi. Vi arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien.
   


Farmakogenetikk

Gener knyttet til legemiddelomsetning

> Opioid-panel
Det er individuell variasjon i den smertelindrende effekten av opioider. Noe av denne variasjonen kan være genetisk betinget og relatert til OPRM1-genet som koder for µ-opioidreseptoragonister og polymorfisme i CYP2D6 som metaboliserer noen opioider. I opioid-panelet analyseres OPRM1 og CYP2D6.
 

> Warfarin (Marevan)-panel
Det undersøkes for mutasjoner i enzymet som metaboliserer warfarin (CYP2C9) og målproteinet for warfarin (VKORC1). Det undersøkes for mutasjoner som medfører redusert dosebehov. Marevan-panel er aktuelt ved blødninger, høy eller svingende INR-verdi og ved oppstart av behandling. Pasienter med mutasjon bør få lavere oppstartsdose enn normalt for å forebygge blødning i oppstartsfasen. Pasienter med mutasjon vil også ha økt behov for å kontrollere at INR-verdien er i ønsket område. Dette gjelder i oppstartsfasen, ved doseendringer av Marevan og ved endring av annen legemiddelbehandling eller livsstilsforhold (kosthold, alkohol, kosttilskudd etc).

Mutasjoner i VKORC1-genet endrer strukturen i vitamin K-komplekset, som er selve virkestedet for warfarin i kroppen. Mutasjoner i VKORC1-genet kan medføre økt sensitivitet, og dermed redusert dosebehov av warfarin (4).

Genotyping av både CYP2C9- og VKORC1-enzymene kan derfor føre til tryggere warfarin-behandling med færre blødninger og tromboemboliske komplikasjoner. Det er anslått at mutasjoner i VKORC1-genet kan forklare rundt 25% av variasjonene i warfarin-effekten, mens mutasjoner i CYP2C9 genet kan forklare ytterligere 6-10% (5). Food and Drug Administration i USA anbefaler bruk av farmakogenetiske analyser før oppstart av behandling med warfarin (Marevan). 

> CYP-screening
Genotyping av legemiddelmetaboliserende CYP-enzymer er aktuelt for mange legemidler i forbindelse med bivirkning, mangelfull effekt, høy/lav serumkonsentrasjon eller oppstart av behandling. Analyseresultatet benyttes både for valg av legemiddel og valg av dosering til hver enkelt pasient. For pasienter med nedsatt enzymaktivitet bør dosen justeres ned. For pasienter med økt enzymaktivitet er det aktuelt med høyere doser.

Effekt av enkelte legemidler, promedisiner, medieres av aktive metabolitter som dannes via CYP-enzymer. For slike legemidler vil konsekvensen av endret enzymaktivitet være motsatt; nedsatt enzymaktivitet vil gi redusert dannelse av aktiv metabolitt og dermed redusert effekt, mens økt enzymaktivitet kan gi økt risiko for doseavhengige bivirkninger.

Det undersøkes for økt (ultrarask) legemiddelomsetning via CYP2D6 og CYP2C19, og for langsom legemiddelomsetning via CYP2D6, CYP2C9 og CYP2C19. I tillegg kan det rekvireres genotyping for redusert legemiddelomsetning via CYP2B6 hvis behandling med metadon er aktuelt. 

> Statin-panel
Det undersøkes for mutasjoner i det legemiddel-metaboliserende enzymet CYP3A5 og i transportmolekylet SLCO1B1 (OATP1B1), som begge påvirker serumkonsentrasjonen av de vanligste statinene. Statin-panel rekvireres ved muskelbivirkning, annen bivirkning eller ved mangelfull effekt. Basert på analyseresultatet er det aktuelt å justere dosen av statin, bytte statin eller legge til en annen kolesterolsenkende behandling. 

> SSRI-panel
Det undersøkes for mutasjoner i enzymer som metaboliserer SSRI (CYP2C19, CYP2D6) og i målproteinet for SSRI (serotonintransportøren, SLC6A4, 5-HTTLPR). SSRI-panel er aktuelt ved bivirkning eller mangelfull effekt og før oppstart av behandling. For pasienter som har ugunstig genotype av serotonintransportøren bør det vurderes en annen type antidepressiv behandling enn SSRI. For pasienter med mutasjon i CYP2C19 eller CYP2D6 er det aktuelt å justere dosen av SSRI eller velge et SSRI som metaboliseres via CYP-enzym uten mutasjon. 

> UGT-genotyping
Det undersøkes for mutasjon i det legemiddel-metaboliserende enzymet UGT1A4. Analysen er aktuell ved mangelfull effekt eller lav serumkonsentrasjon av lamotrigin (Lamictal). Hos pasienter med mutasjon bør dosen økes for å oppnå adekvat effekt. 

> CYP2B6
Genotyping for redusert legemiddelomsetning via CYP2B6 hvis behandling med metadon er aktuelt.  

> Gen: CYP2D6  
> Gen: CYP2C9  
> Gen: CYP2C19  
> Gen: VKORC1  
> Gen: SLC6A4  
> Gen: CYP3A5  
> Gen: UGT1A4  
> Gen: CYP2B6  
> Gen: CYP3A4  
> Gen: OPRM1  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.